תנאי שימוש ופרטיות

כללי – תנאי שימוש והגבלות משפטיות

1. ברוכים הבאים לאתר של הוצאת הספרים SESHAT.

2. אנא קראו בעיון ובקפידה את ההוראות והתנאים המפורטים להלן, שכן כל המבצע או המעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא קרא תנאים אלו, הבין אותם, מסכים לכל הוראותיהם ומתחייב כי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או כלפי מי מטעמם. “פעולה” משמעה – גלישה באתר, שימוש באתר, השתתפות בפעילות שתבצע SESHAT באתר, רכישת ספר או שירות באתר.

3. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר כגון רכישה, קריאה, הרשמה, משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה (להלן – “התנאים,)” הנך מאשר הסכמתך להם ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.

4. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים כאחד.

5. השימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לאחד מסעיפי התקנון, אנא צא מהאתר באופן מיידי.

אודות האתר

 6. האתר הוקם על ידי מר אסף אזולאי (להלן “בעלי האתר”). ניתן ליצור עמו קשר בכתובת: רח׳ חביבה רייק 1, תל אביב, 6761717 או באמצעות הדואר האלקטרוני של ההוצאה בכתובת: contact@seshatph.com, או באמצעות שליחת מסרון לוואצאפ שמספרו 054-5703006

7. באתר קיימת חנות מקוונת למכירות ספרים מודפסים בשפות שונות.

שימוש באתר וזכויות יוצרים

 8. בעלי האתר  מתירים לך  לצפות  בתוכן  ובחומר  האתר  ובשירותים  המוצעים  באתר  (להלן– “החומרים”) ולבצע בהם שימוש אישי בלתי מסחרי בלבד.

9. אין לעשות באמצעות האתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

10. כל הזכויות באתר זה שמורות לבעלי האתר. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להציג בפומבי, להקליט, לתרגם, למכור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי האתר. החומרים באתר מוגנים בחוק זכויות יוצרים וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר באתר עלול להוות עברה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

11. חל איסור מוחלט:

-להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מבעלי האתר. -לפרסם, להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק ו/או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים

המופיעים בו או הנמכרים בו.

-להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או תוכן ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או באתרים המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן של בעלי האתר או הסופרים או של צד ג´.

-להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני.

12. אם תפר אחד מן התנאים הללו, תפוג אוטומטית הזכות הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך חובה להשמיד באופן מידי כל חומר שמקורו באתר. בעלי האתר שומרים על הזכות לסרב להעניק לכל משתמש גישה לאתר או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם וללא התראה מוקדמת במקרה של חשש מצדו לקיום פעולה בלתי רצויה על ידי המשתמש באתר. בעלי האתר רשאים ללא כל התראה להפסיק את השימוש באתר לכל משתמש, קבוצת משתמשים, או כלל הציבור. הפסקה זו יכולה להיעשות עם או בלי התראה, ומכל סיבה שהיא.

13. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים המופיעים בו בכל רגע ומכל סיבה שהיא. אם לא צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, ובכלל זה מבנה האתר, חזותו ואופן הצגת תכניו, הנו קניינה הרוחני הבלעדי של בעלי האתר.

איסוף מידע

 לצורך קבלת השירותים המוצעים באתר יידרש המשתמש למסור פרטי התקשרות, פרטים (להלן – “מידע אישי)” אשר ישמשו את בעלי האתר לצורך מתן השירותים המוצעים באתר, לרבות שימוש לצרכים עסקיים ומנהליים, וכן יצירת קשר עם המשתמש, מבצעי שיווק ופרסום, דיוור ישיר, באמצאות טלפון, דואר ודואר אלקטרוני. בעלי האתר יפעלו כמיטב יכולתם כדי להבטיח את אבטחת המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית. השימוש במידע ייעשה בהתאם לנוהלי האתר ובכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר. כדי לרכוש מוצר או שירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר.

14. לאחר מכן המשתמש יתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתמש בלבד והינו נדרש לשמור על סודיותם. בכל מקרה, בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לבעלי האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של בעלי האתר והמשתמש מאשר לבעל האתר לאגור מידע כאמור.

הגנה על פרטיות

 15. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי “טופס פרטים אישיים” באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה שלך לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת בעלי האתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של בעלי האתר או מי מטעמו. 

16. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידיך ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בעלי האתר; (ג) במקרה שיתמזג עם גוף אחר – בעלי האתר יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטיך, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטיך לגוף אחר כאמור, בעלי האתר ימסור לך הודעה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלו חשד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלו חשד כי הפרת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם בעלי האתר ו/או עם מי מטעמו; (ו) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלתו;. (ז) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר;) (ח) לצרכי ניהול האתר, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לאתר; (ט) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (י) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר למסירת פרטיך כאמור.

17. שימוש כאמור בסעיף 15 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של בעלי האתר והינך מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א .1981 בעלי האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

18. הינך מאשר שידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. הינך מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיך האישיים ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

19. באם הינך מתנגד לשימוש בפרטיך האישיים ו/או שהינך מעוניין להסיר עצמך ממאגר הלקוחות ו/או שהינך מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; תודיע על כך לבעלי האתר.

שמירת מידע

 20. בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור את המידע האישי ואת התוצר הסופי לאחר סיום ההתקשרות מול הלקוח. בעלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

21. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את בעלי האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

הצטרפות לרשימת תפוצה

22. כל גולשי האתר ו/או החנות ו/או האפליקציה (להלן “הגולשים”) אשר מזינים את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם בכל אחד מן הטפסים השונים באתר, מאשרים בזאת לבעלי האתר לדוור להם ולשלוח להם חומר פרסומי והודעות בכלי המדיה השונים מעת לעת. בעלי האתר מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר לצד ג’, למעט חברת הדיוור ו/או חברת שיווק חיצונית אשר איתה בחרו בעלי האתר לדוור.

23. בעת שליחת מייל חוזר לבעלי האתר, שבה כתובה המילה “הסרה” בשורת הנושא, מתחייבים בעלי האתר להסיר את המייל שממנו נשלחה ההודעה באופן מיידי ולא לשלוח יותר מיילים לאותה הכתובת.

הגבלת אחריות

 24. כל הספרים באתר מוצעים למכירה כפי שהם (as is) בהתאם להחלטת בעלי האתר וללא כל התחייבות או אחריות מסוג כלשהו של בעלי האתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופי השימוש ו/או מגבלות האתר ו/או השפעת האתר עליך. בעלי האתר אינם אחראים על אמינותו או דיוקו של התוכן המוצג באתר ולא יישאו באחריות כלשהי לחומרים ולנכונותם. בעלי האתר רשאים לערוך שינויים בתוכן האתר או בחלקים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. התוכן באתר אינו מחויב להיות עדכני, ובעלי האתר אינם מתחייבים לעדכנו. השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית בלבד. למען הסר ספק מובהר כי בעלי האתר או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות ביחס לאתר וכן כל נזק שהוא כגון – עוגמת נפש, אי נוחות, אבדן וכיוצא בזאת בצורה ישירה או עקיפה שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי בשל השימוש באתר ובשירותיו. אין בעלי האתר אחראים על תוכן המודעות לרבות באנרים ו/או כל חומר שיווקי/פרסומי באתר. האחריות על כך חלה על המפרסמים בלבד. אין בעלי האתר אחראים או ערבים בשום אופן על תוכן האתרים אשר קישוריהם “(לינקים)” מופיעים באתר מכל בחינה באשר היא. פנייה לקישורים אלו כרוכה ביציאה מהאתר, ולכן אין בעלי האתר אחראים לאתרים אלה ו/או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתרים אלה היא באחריות המשתמש בלבד ועליו לעיין בתנאי השימוש של אתרים אלו ולנהוג לפיהם. האתר פועל ברשת האינטרנט ו/או בכל פלטפורמה אחרת שתתפתח בעתיד, ועל כן תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית ותקשורת, שרתים, אחסון ועוד, אשר עשויים להפסיק לפעול עקב גורמים שונים. בעלי האתר אינם אחראים לתקינות פעילות האתר ו/או פעולתו הרציפה ולא יהיו אחראים לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב, העלולים להיגרם לך או לרכושך עקב כך. בעלי האתר אינם מתחייבים כי האתר יפעל תמיד וזכותם לסגור את האתר באופן זמני או תמידי בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

סימני מסחר וקישורים לאתרים חיצוניים

 25. ייתכן שבאתר ייעשה שימוש בשמות של חברות שונות ו/או קישורים לאתרים שונים ו/או מוצרים שונים שהם סמלים מסחריים ו/או סימני מסחר רשומים או לא רשומים של בעליהם השונים. השימוש באתר כמשתמש אינו מקנה לך זכויות כלשהן בסימני המסחר של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים המופיעים באתר זה. על מנת לספק למשתמשי האתר שירות מהיר ואפקטיבי ולחסוך מהמשתמשים את הצורך להזין את פרטים בעלי האתר רשאים  לעשות שימוש ב”עוגיות”

26. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בעלי האתר אינם אחראים לתוכני אתרים שהקישורים אליהם נמצאים באתר זה.

השירותים באתר

27. כל משתמש רשאי לרכוש את הספרים המוצעים באתר.

28. בעלי האתר שומרים על זכותם לבצע כל שינוי באתר (לרבות סגירתו,) במידע המוצג בו ובתנאי שימוש אלה לפי שיקול דעתם וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן בעלי האתר רשאים להפסיק או לשנות את הספרים המוצעים באתר או חלקם ללא כל הודעה מוקדמת. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלפי המשתמש או כלפי גורם צד ג’ כלשהו בגין נזק ו/או אובדן עקב השינויים המפורטים לעיל.

פיצוי

29. הנך מסכים לפצות את בעלי האתר ו/או לקוחותיהם ו/או כל אדם או גוף אחר מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו להם על ידך ו/או מי מטעמך לרבות הוצאות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות עקב שימוש באתר תוך כדי הפרת כללי התקנון, תנאי השימוש באתר והפרטיות.

תקנון האתר

כללי:

 30. בעלי האתר אינם מתחייבים לזמינות במלאי של כל המוצרים המופיעים באתר.

31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת הספרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת הספרים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או סגר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת הספרים ו/או אספקת הספרים רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

32. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאים בעלי האתר, אך לא מחויבים, לבטל את הרכישה הספציפית.

33. מחירי הספרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר, ולהם ורק להם, תהיה הרשות לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

.34. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הוא בעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתתף פועל בעבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתתף מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.

35. בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתתף למסור מספר נתונים אישיים, כדוגמת: שם מלא, מספר זהות, טלפון, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אם המשתתף הנו חברה, הוא יידרש למסור פרטים נוספים כדוגמת שם חברה ומספר חברה. מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית, המקימה לבעלי האתר זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסר הפרטים הכוזבים, וכן לשיפוי מלא ממוסר הפרטים הכוזבים על כל נזקיהם הישירים והעקיפים.

קנייה באתר:

36. האתר מאפשר לגולשים לקנות ספרים באמצעות מערכת הסליקה של חברת הסליקה וסכומי הכסף שנסלקים מועברים לחשבון בעל האתר.

37. בעלי האתר לא שומרים פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי (למעט 4 הספרות האחרונות.) פרטים אלו מעוברים לחברת הסליקה לצורך סליקת העסקה בלבד.

38. בעלי האתר מתנערים מכל אחריות לסליקה ולאבטחת הסליקה, יש לציין שדף התשלום באתר מאובטח. בכל בעיה בנושא התשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות לחברת הסליקה.

39. בעלי האתר לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה באשר היא, ולא יהיה אחראי לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

.40 מוצרים פיזיים שיירכשו יהיו באחריות בלעדית של הרוכש מיום קבלת הפריט על ידי חברת השילוח.

.41 המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ כדין. בעלי האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי.

ביטול עסקה

 42. בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של האתר, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט, בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (3) ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה).
43. 
תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה.
44. 
ביטול עסקה יבוצע בכפוף לחוק הגנת הצרכן , תשמ”א-1981 בתנאי ונשלח דואר אלקטרוני ובו דרישה לביטול עסקה לכתובת Contact@seshatph.com עם פרטי הרכישה, תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים. במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטי הרוכש רשאי בעלי האתר, אך לא חייב, לבטל את העסקה.

שונות וסיכום

45. הגולשים באתר מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתנאי השימוש והפרטיות של האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה לו או לה או למישהו מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.

46. בעלי האתר שומר על הזכות לשנות את תנאי השימוש והתקנון מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת.

47. הדין החל על תנאי השימוש באתר הנו הדין הישראלי. לבתי המשפט בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתקנון זה.

48. תנאי שימוש אלה הם ההסכם המלא בין בעלי האתר והמשתמש בהקשר האתר והשירותים המוצעים בו. תנאים אלו מחליפים כל התקשרות ו/או הצעה שקדמה לה בצורת תקשורת כלשהי, לרבות בעל פה, בכתב ו/או בצורה אלקטרונית כלשהי בין המשתמש לבעלי האתר ו/או כל מי מטעמם בהקשר לאתר ולשירותים המוצעים בו.

49. בעלי האתר שומר על זכותו לשנות תנאים אלו בכל עת.